Testside

Inneholder ulike filer for internett

Innhold:

Høyesterett avviser anke uten begrunnelse


Muslimer kapper hodet av en mann - NB! Sterke sener


Barn kan få diabetes av stress


Taekwondo utøver sparker ned dommeren! Dårlig sportånd


Trude Ringheim skriver i Dagbladet om at blodsbånd ikke er viktig!


- Kommentar til Trude Ringheim innsendt men ikke trykket i Dagbladet


Ulike burkatyper


Christoffersaken i VG


Dagbladkommentarer live


Gruppedynamikk - viktige punkter


Om illusjoner...


Justismord figur


Borderlinere på debattforum


Vitenskap og kreasjonisme

Voldsdefenisjon


Jente steines etter at hun ikke ville gifte seg med en gammel mann


Fra "Pritty woman", Big mistake, Big...Huge!


Tvangsmulkt etter barneloven av 8. april 1981 nr. 7, § 48, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 236, skal likevel ilegges dersom de forhold det gjelder, skyldes at den som har omsorgen for barnet ikke lojalt har medvirket til gjennomføring av samværet. Det kreves aktiv medvirkning fra den som har omsorgen.


"Å kreve at muslimer skal akseptere demokrati, er like ille som å drikke alkohol mener islamistpartiet Hizbut-Tahrir".
bikini

I klage på psykolog Eli Hallaråker presterer helsetilsynet i Hordaland å skrive følgende om sakkyndige rapporter : "Det kan i alminnelighet ikke stilles krav til at den sakkyndige skal sikre at innformasjon vedkommende innhenter fra tredjemann er korrekt" Stikk i strid med lovens bokstav! Problemet er svært alvorlig fordi det klart bryter med vitenskapelig metode rundt validitet.

bikini

Burkaens motsetning - mini - bikini!


Barnevernet latterliggjort, mangler kunnskap!


Staten svartelister uten dokumentasjon, kun på bakgrunn av påstander!


Innlegg i BT 30.4.2009 fra en ungdomskoleelev som kritiserer barnevernet


Forside i BT, 3.3.2003, Rune Fardal med thailandsk kone!


Side 2 i BT, 3.3.2003, Rune Fardal med thailandsk kone!


Fra Kari Killen "Sveket" (1999:306), du må lese det for å tro det!


Endelig skal jeg bli rik!


Dommer Beate Blom, Bergen har en rekke svin på skogen!


Dommer Ove Kjell Hole, Bergen tingrett en av verstingene!


Advokat Trine B. Rysst krav til motparten: "Det må foreligge klare objektive holdepunkter til grunn for bevisvurderingen " .... selv lyver og manipulerer hun så ekstremt at man kan lure på om hun er psykotisk !!


Domeneregistrering av domenet farogbarn.*** og domenet morogbarn.*** viste 14.5.2011,et interesant mønster i forhold til domenene barnogfar.*** og barnogmor.***. Mens de 2 førstnevnte der den voksne kommer først (far/mor) så var de viktigste skandinaviske domenene endingene tatt , men der "barnet" kom først var alle ledig! Egentlig en god metafor for at barnet kommer etter de voksenes behov i det systemet som skal ta seg av barna.


Psykopater fremstår som engler men er djevler!


Skilsmissestatistikk


Flott bilde av det ultimate feminine!


De viktigste prefikser (.dk, .se, .com, .no) for skandinavia var 19.5 opptatt for domenene "farogbarn" og "morogbarn". Ganske illustrerende egentlig at på det samme tidspunkt var domenene "barnogfar" og "barnogmor" ledige med alle prefikser. Der de voksne kommer først var det opptatt, der barnet kommer først var det ledig.... Vel ikke nå lenger!


Bjarte Ullebust Almklow sjikane før han ble kastet ut av Dagbladets forum!


Bjarte Ullebust Almklow fortsetter....


Gandhi: First they ignore you..Then......


Barnepornigrafi dømt psykolog, Bjørn Rasmus Austeid!
- I Haugesund avis 1
- I Haugesund avis 2


Grådige P-selskaper


Universitetsykehuset kollapser - AP svikter igjen!


Facebook sensurerer kritikk mot psykolog Jannike Willock


Psykolog Jannike Willoch famøse forespørsel på facebook


Psykolog Jannike Willoch på facebook


Psykolog Jannike Willock, faglig svindel


Psykolog Jannike Willock, dom i Lagmannsretten vedr. honorar.


Psykolog Jannike Willoch slaktes av både tingretten og Rettsmedisinsk kommisjon.


Pedofil politimann Johan Martin Vie dømt til ti år i forvaring!


Nettdebattanter uten emosjonell kontroll!


Anmeldt for cameraovervåkning. Henlagt; Dette er lovlig!


Faktura på 0,03 øre.....!


Røykeadvarsel....barnevernsadvarsel


Frustrasjon


Så mye tjener sakkyndige psykologer som Eli Sofie Hallaråker på sin svindel!


Så mye tjener sakkyndige psykologer som Magne Ivar Furevik på sin svindel!


Veiledning for sakkyndige 1998


Lysbakken blåøyd?


Dommer Ove Kjell Hole, avsier dommer uten å ha signert dommererklæring!


Klage på Dommer Ove Kjell Hole, forutintatt dommer.


Våre kriminelle nettverk. Erik Solheims korupte venner.


Hvordan påføre barn SKAM...


Otto Kernberg om årsak til Narsissisme 1


Otto Kernberg om årsak til Narsissisme 2


Otto Kernberg og Rune Fardal


Klassisk betinging :

Barn som utsettes for samværsabotasje utsettes ofte for alvorlige trusler fra bostedsforelderen. Dette kan være tapsopplevelser der de vil utestenges fra nære omsorgspersoner, trusler om bostedsforelderens selvmord, trusler om represalier osv. Når dette skjer i en setting av samvær vil barnet assosiere volden med samværet. Det fører til at det som før var forbundet med noe positivt (samvær) nå forbindes med noe negativt ( trusler/vold).

Når denne assosiasjonen skjer vil barnet oppleve frykt når det tenker på samvær, selv om bostedsforelderen ikke er til stede. Det fører til at barnet vil begunne utrykke seg negativt til samvær, selv om relasjone mellom samværsforelderen og barnet er god. Frykten stammer fra bostedsforelderens trusler. Typis vil slike barn komme med "rasjonelle" begrunelser for ikke å ville dra på samvær. Eks. at de vil være med sine venner.

Bostedsforelderen tolker dette som at barnet ikke vil, og bruker det ovenfor barnevern og sakkyndige og dommere for å sabotere samvær ytterligere. "Vi må høre på barnet" og så er helvete i gang. Omgivelsene vil spørre: "Barnet vil ikke på samvær, det må være noe med samværsforelderen!"

Slike barn vil bli skadet psykisk fordi deres identitet ødelegges og deres tilknytning til den normale samværsforelder blir ødelagt. De opplever en tapsoplevelse. Og tap annet enn ved død vet vi er ekstremt skadelig for barn. Det dokumenterte Bowlby med krigsbarna i london i ww2. Dette kalles klassisk betinging, eller assosiasjonslæring og skjer ubevisst! Barnevern, sakkyndige og dommere synes ikke ha slik kunnskap.


Psykolog Eli Sofie Hallaråker mener overgrep mot barn må hemmeligholdes grunnet overgripers følelser.


Projektiv Identifikasjon i Gazakonflikten?


Cecilie Bredesvågs påstander
Cecilie Bredesvågs arbeid/skole


Narsissisme er selvhat og ikke selvkjærlighet


F2F slettet denne tråd på facebook som GIF fil


Barn skremmes til å ikke avsløre overgripere og drapsmenn


Evolusjonen...


Psykopatgåten er løst. Endelig har man fått dokumentert hvordan noen blir psykopater!


Stolte norske politifolk legger 16 åring i håndjern, etter at han rømte fra barnevernet til sin far, i


Avisinnlegg i Vågåsaken som kritiserer maktmennesker som mener det er greit å sove i samme seng som en 13-14 åring.


Mors lege påsto far var psykopat. Legen hadde aldri sett far.


Panorama utsikt Bergen.


Gangerolf


Marianne Haslev Skånland kritiserer barnevernet, som så klager til UiB!


Bevistløs av piller - overdose


Ragnhild Bjørnebekk, forsker på politihøyskolen slettet sitt innlegg etter min kritikk over, og slettet meg som venn på facebook samtidig! Dette er ekspertisen som gir råd ved familievold!! Er det mulig? De tåler åpenbart ikke kritikk! Her er hennes innlegg og her er link til artikkel


Avskjedsak mot tingrettsdommer Bertelsen


Naking


Pizza


Henleggelse av anmeldelse for sjikane på internett (pdf) / (jpg) - Klage (jpg)
Tidligere barnevernsjef i Kvam kommune og kommunestyrerepresentant i Samnanger Liv Berit Khadoor Befring, anmeldte Rune Fardal for "nettsjikane", og for å ha avslørt at hun løy til politiet og tvang et barn til å si overgrep ikke hadde skjedd, fordi overgriper var bekjent av Liv Berit Khadoor Befring! Saken ble selvfølgelig henlagt, men viser at slike folk ikke tåler kritikk!


Folkemeningen og folkefiendene
Hva skjer med demokratiet når maktkritikk avfeies som «konspirasjonsteori»? Flertall og demokrati er ikke alltid representaten for det rette for mennesker.


Chemtrails


Relasjonen mellom begrepene kjærlighet og hat.


Knut Rønbeck og "Konflikt og forsoning" modellen


Tabuer om overgrep


Politisk plassering 2013


Har vunnet alle saker mot NAV


Gjenoptakelse av Viggo Kristiansen saken


Det sikreste tegn på at man er i ferd med å vinne en debatt er at man utsetets for karakterdrap.


Sjødin krever gjenoptakelse i barneheiasaken. Mener Viggo Kristiansen er utsatt for justismord. - (fra Jus.dep)


Jonny Thu - stevner Advokatbevillingsnemden fordi han ikke får advokatbeviling etter at han ikke finnes egnet....gjentatte ganger.


Saksbehandler i barnevernet felt av Yrkesetisk råd
Saksbehandler felt av Yrkesetisk råd for brudd med Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger m.m. Rådet uttaler at ”av utskrift fra meldingsmøtet kan det synes som om samtalen bærer preg av forhør, snarere enn et forsøk på å etablere en dialog.” Og videre at ”i det materialet som blir lagt frem er det flere eksempler som minner mer om å demonstrere makt, enn å lytte, engasjere seg og søke å finne løsninger partene kan enes om.” Saksbehandler viser:

- liten åpenhet for bakgrunnen for meldinga.
- lite tillit til de opplysninger klager og hans søster legger fram i møtet
- liten interesse for det som klager legger fram
- liten vilje til åpenhet
- liten vilje til anerkjennelse av klagers opplevelse av situasjonen
- liten interesse for klagers synspunkter
- liten vilje til å skape eller gjenopprette grunnlag for dialog

Yrkesetisk råd konkluderer med at bruker har blitt møtt på en måte som IKKE er i tråd med Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernmedarbeidere, sosionomer og vernepleiere.
Det opplyses at saksbehandleren som ble felt i denne saken er fast ansatt som høgskolelektor ved høgskole i Sør-Norge der hun underviser i barnevernpedagogikk. Rektor ved høgskolen har skriflig uttalt at det er både ”beklagelig” og ”uheldig” at en person som underviser i barnevernpedagogikk får en slik uttalelse mot seg. Vedkommende saksbehandler sitter også som leder i aktuelt fylkes barnevernsamband. Hvordan kan vi ha tillit til saksbehandlere i barnevernet når de som underviser i faget utviser slik klientforakt?

Psykolog Bente Jansen klaget inn til psykologforeningen


Journalist Per Svensson liker ikke kritikk! Her er link til omtale i dagbladet


Glassjenta